วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

.............โครงการสอน
รหัสวิชา........................
จำนวนหน่วยกิจ........................
สาขาวิชาเทคดนดลยีและนวัฒกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบาย

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

วัตถุประสงค์
1..............................................................................
2..............................................................................
3..............................................................................
4..............................................................................
5..............................................................................

เนื้หาวิชา

หน่วยที่1..................................................................
หน่วยที่2..................................................................
หน่วยที่3..................................................................
หน่วยที่4..................................................................
หน่วยที่5..................................................................
หน่วยที่6..................................................................
หน่วยที่7..................................................................
หน่วยที่8..................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น